Bangor Music Festival

Cynulleidfaoedd i fwynhau cerddoriaeth gan gerddorfa Xbox Ionawr 9, 2019

Bydd cerddorfa arbrofol sy’n defnyddio cyfrifiaduron a rheolwyr gemau Xbox i wneud cerddoriaeth yn cymryd lle mewn gŵyl gerdd adnabyddus.

Mae’r Swansea Laptop Orchestra yn gaddo noson “gyffrous ac ysgogol” yn ystod Gŵyl Gerdd Bangor a fydd yn cychwyn yng nghanolfan Pontio Bangor ar ddydd Gwener, Chwefror yr 8fed.

Yn ôl cyfarwyddwr artistig yr ŵyl, Dr Guto Pryderi Puw, Uwch Ddarlithydd a Phennaeth Cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor, bydd y digwyddiad deuddydd yn rhoi llwyfan i 21 premiere nodedig.

Yn eu plith bydd gweithiau newydd gan chwe artist sain Cymreig a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer y cyngerdd agoriadol sy’n cynnwys y Swansea Laptop Orchestra.

Roedd Dr Jenn Kirby, darlithydd mewn cyfansoddi a thechnoleg cerdd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn un o’r aelodau a sylfaenodd y gerddorfa ac sy’n perfformio gyda’i chyd-weithiwr Simon Kilshaw mewn lleoliadau a gwyliau ledled Cymru.

Dywedodd bod y gerddoriaeth y maen nhw’n ei gynhyrchu a’i berfformio yn arbrofol, yn glasurol, electroacwstig ac yn electronig.

Meddai Jenn, sy’n Wyddeles: “Mae’r hyn a wnawn yn wahanol – gan ein bod ni’n gwneud offeryn cerdd yn electronig ac yna yn dysgu sut i’w chwarae a sut i berfformio drwy ei ddefnyddio.

“Rydym ni’n benthyg gan offerynnau clasurol ac yn addasu’r sain. Er enghraifft, rydym ni’n gwybod pa sain a gawn os ydym ni’n plycio tant ffidil neu gitâr. Rydym ni’n deall y cysyniad hwn ond gallwn fapio ac addasu seiniau hyn gan ddefnyddio gliniaduron a chreu synau newydd a gwahanol iawn.

“Rydym ni’n gwneud defnydd helaeth o’r llais hefyd, ond wrth addasu a newid y sain rydym ni’n ei greu mae’r llais yn cael ei drawsnewid i fod yn offeryn gwahanol iawn, yn enwedig pan fydd yn cael ei fapio a’i gymysgu drwy ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol.

“Yna gallwn ddefnyddio rheolwyr gêm neu offer arall i wneud synau ac i berfformio’r gerddoriaeth. Drwy roi offeryn newydd sydd wedi ei wneud allan o hen gêm golff Xbox i’r cyfansoddwyr y buom yn gweithio â hwy mae modd i ni greu gwahanol synau gan ddefnyddio’r ffordd y mae’r meddalwedd yn mesur swing y clwb golff.”

Ychwanegodd: “Mae’n swnio’n fwy cymhleth nad ydy o mewn gwirionedd ond mae’n ffordd newydd a chyffrous o wneud cerddoriaeth arbrofol.

“Mae yna gymuned o bobl yn creu cerddoriaeth electroacwstig ac electronig erbyn hyn. Pobl o bob lefel – rhai dim ond yn dysgu ac eraill yn arbrofi ac yn archwilio synau electronig.”

Ychwanegodd bod hi a Simon Kilshaw wrth eu boddau o gael y cyfle i weithio gyda chwech o gyfansoddwyr newydd i greu darnau newydd a gaiff eu perfformio am y tro cyntaf yn yr ŵyl.

Dywedodd Jenn: “Mae’r gwaith yn rhagorol ac rydym ni wedi bod yn sgorio’r symudedd – felly rydym ni’n coreograffu ynghyd â chynhyrchu sgôr gerddorol. Rydym ni’n awyddus i ddod ag elfen gorfforol i’r gerddoriaeth ac mae gennym ni fersiwn 3D sy’n defnyddio ein dwylo a symudiadau.

“Mae’n mynd i fod yn gyngerdd anhygoel ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr ato. Mae’r rhain yn gyfansoddwyr newydd, yn offerynnau electronig newydd ac yn synau newydd.”

Yn ôl Guto Pryderi Puw, bydd cyngerdd y Swansea Laptop Orchestra yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl eleni.

Dywedodd: “Dan y prosiect Codi Electronics, fe gyflwynodd Tŷ Cerdd alwad am sgorau ledled Cymru gyda’r bwriad y byddai’r chwe chyfansoddwr yn gweithio’n agos dros gyfnod o amser gyda Dr Jenn Kirby a Simon Kilshaw o’r Swansea Laptop Orchestra i wireddu eu syniadau.

“Mae’r hyn maent wedi’i gynhyrchu yn newydd ac yn ysgogol. Rwy’n edrych ymlaen at glywed yr hyn maent wedi’i greu ac i weld pa wahanol ddulliau ac arddulliau mae pob cyfansoddwr wedi ei ddefnyddio. Mae’n mynd i fod yn ddigwyddiad anhygoel a fydd yn nodi cychwyn gwych i’r ŵyl.”

Ychwanegodd: “Mae’n argoeli i fod yn ŵyl arbennig gyda chymaint o gerddoriaeth yn mynd ymlaen fel y gallu y teulu cyfan ei fwynhau. Yn anhygoel mae gennym ni ddim llai na 21 premiere eleni i’w cynnwys o fewn y ddau ddiwrnod yng nghanolfan celfyddydau Pontio ym Mangor.

“Mae gennym ni weithdy Camau Nesaf Cerdd ar thema atsain. Mae’r gweithgaredd yma wedi ei anelu at blant o 15 mis i dair mlwydd oed ac o bedair i saith mlwydd oed.

“Yn ogystal bydd y ffliwtydd adnabyddus rhyngwladol a Phennaeth Perfformio yn Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor, Richard Craig, yn perfformio ochr yn ochr ac Electroacwstig Cymru, sydd wedi ei leoli yn y Brifysgol, ar gyfer cyngerdd prynhawn a fydd yn cynnwys gweithiau gan y cyfansoddwyr lleol Andrew Lewis, y cyfansoddwr o Borthaethwy Tristan Rhys Williams a Richard Craig sy’n byw ym Miwmares.

Bydd y cyngerdd olaf yn cynnwys ail berfformiad o gerddoriaeth gan 10 o gyfansoddwyr Cymreig, gan gynnwys un o’m darnau, Uwchsain. Bydd y cyngerdd yn cynnwys ensemble Uproar Cymru ar gyfer yr hyn fydd yn dynodi eu hail berfformiad cyhoeddus erioed o’r gweithiau yma.

“Derbyniodd y cyngerdd cyntaf dderbyniad brwdfrydig dros ben yng Nghaerdydd fis Hydref diwethaf. Mae’n mynd i fod yn ŵyl anhygoel a byddwn yn annog unrhyw un sy’n hoff o gerddoriaeth, yn enwedig y rhai sy’n mwynhau cerddoriaeth arbrofol a’r anarferol, i fynychu.”